HILDING ANDERS d.o.o.

KRALJA ZVONIMIRA 38, 40323 PRELOG

Osnovni podaci

DJELATNOST
(3103Proizvodnja madraca
OIB
98594743140
MB
3467716
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
16073400
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 5
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 354100232
 • 2. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 254. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Rashod 368000989
Dobit -13900757
 • 21. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 133549. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Imovina 745023171

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 795
 • 1. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 87. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 4174.23
 • 9. mjesto
  od 21
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 35736. mjesto
  od 133767
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.