AGROLAGUNA

MATE VLAŠIĆA 34, 52440 POREČ

Osnovni podaci

DJELATNOST
(1102Proizvodnja vina od grožđa
OIB
84196188473
MB
3050939
VELIČINA
Srednje veliki
TEMELJNI KAPITAL
146217500
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 3
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 118951439
 • 1. mjesto
  od 255
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 849. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Rashod 120722833
Dobit -1771394
 • 246. mjesto
  od 255
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 132739. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Imovina 474983910

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 240
 • 1. mjesto
  od 255
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 428. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6113.41
 • 23. mjesto
  od 255
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 12882. mjesto
  od 133831
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2013-12-13 – 2043-12-13

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.