ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.

ILICA 224, 10000 ZAGREB

Osnovni podaci

DJELATNOST
(1105Proizvodnja piva
OIB
83771985821
MB
3214435
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
1000000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 2
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 1123556585
 • 1. mjesto
  od 90
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 67. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Rashod 849579837
Dobit 233167009
 • 1. mjesto
  od 90
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 17. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Imovina 691230017

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 560
 • 1. mjesto
  od 90
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 147. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 12728
 • 2. mjesto
  od 90
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1104. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.