PIK Vrbovec - Mesna industrija d.d. Vrbovec

Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec

Osnovni podaci

DJELATNOST
(1013Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
OIB
78909170415
MB
3100928
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
636370600
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 7
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 1832639502
 • 1. mjesto
  od 87
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 34. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Rashod 1746132820
Dobit 86506682
 • 1. mjesto
  od 87
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 60. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Imovina 1313799157

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 1757
 • 1. mjesto
  od 87
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 33. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 5182.78
 • 15. mjesto
  od 87
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 20800. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2018-07-18 – 2020-07-17

KONCESIJA

Trajanje 2018-08-13 – 2019-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2019-01-24 – 2020-12-31

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.