Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

Dr.Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod

Osnovni podaci

DJELATNOST
(2530Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
OIB
73880953014
MB
3434532
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
23741300
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.