HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0210Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
OIB
69693144506
MB
3631133
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
1171670000
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 65
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 2084732341
 • 1. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 31. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Rashod 1849547068
Dobit 186389971
 • 1. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 17. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Imovina 2323637181

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 7602
 • 1. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 5. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6235.02
 • 1. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 7439. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 1995-06-09 – 2024-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1996-02-22 – 2040-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1996-04-30 – 2022-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1996-06-22 – 2040-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1997-07-11 – 2024-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1997-07-11 – 2024-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1997-07-18 – 2020-12-31

KONCESIJA

Trajanje 1998-02-13 – 2038-02-13

KONCESIJA

Trajanje 1999-04-26 – 2019-04-26

KONCESIJA

Trajanje 2000-02-09 – 2040-02-09

KONCESIJA

Trajanje 2000-09-08 – 2040-09-08

KONCESIJA

Trajanje 2000-09-29 – 2022-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2000-10-01 – 2040-09-08

KONCESIJA

Trajanje 2002-11-20 – 2022-11-20

KONCESIJA

Trajanje 2003-05-20 – 2023-05-20

KONCESIJA

Trajanje 2005-01-28 – 2025-01-28

KONCESIJA

Trajanje 2006-10-27 – 2046-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2008-06-19 – 2018-06-19

KONCESIJA

Trajanje 2009-07-01 – 2020-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2012-04-30 – 2024-04-30

KONCESIJA

Trajanje 2012-04-30 – 2024-04-30

KONCESIJA

Trajanje 2013-10-17 – 2022-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2013-10-17 – 2038-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2013-10-17 – 2022-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2013-10-17 – 2038-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2014-06-23 – 2020-07-31

KONCESIJA

Trajanje 2015-03-03 – 2050-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2015-09-18 – 2021-09-18

KONCESIJA

Trajanje 2015-10-05 – 2024-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2015-11-20 – 2025-11-20

KONCESIJA

Trajanje 2015-11-20 – 2025-11-20

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.