Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica

Osnovni podaci

DJELATNOST
(4711Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
OIB
66089976432
MB
1646001
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
2733335335
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 6
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 5174681796
 • 2. mjesto
  od 1199
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 8. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Rashod 4826078583
Dobit 281460461
 • 1. mjesto
  od 1199
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 14. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Imovina 4370545717

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 2060
 • 5. mjesto
  od 1199
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 27. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 7639.05
 • 22. mjesto
  od 1199
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 5889. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.