PLAVA LAGUNA DD

RADE KONČARA 12, 52440 POREČ

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5510Hoteli i sličan smještaj
OIB
57444289760
MB
3474780
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
1385151471
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 5
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 544587509
 • 3. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 142. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Rashod 430930239
Dobit 100717565
 • 5. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 48. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Imovina 2259153838

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 942
 • 4. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 67. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 5982.32
 • 106. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 9589. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-22 – 2023-04-22

KONCESIJA

Trajanje 2014-01-01 – 2033-12-31

KONCESIJA

Trajanje 2014-01-01 – 2033-12-31

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.