SHOPING CENTER D.O.O.

KNEZA BRANIMIRA 29, 10000 ZAGREB

Osnovni podaci

DJELATNOST
(6820Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
OIB
48527883403
MB
1440845
VELIČINA
Mikro
TEMELJNI KAPITAL
100753600
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.