Boxmark Leather d.o.o.

Gospodarska 12, 42202 Trnovec Bartolovečki

Osnovni podaci

DJELATNOST
(1511Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
OIB
44766486839
MB
1526901
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
379880000
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.