Valamar Riviera d.d.

Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5510Hoteli i sličan smještaj
OIB
36201212847
MB
3474771
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
1672021210
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 12
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 1695998131
 • 1. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 45. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Rashod 1478288509
Dobit 231979074
 • 1. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 17. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Imovina 4632037243

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 3077
 • 1. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 13. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 7310.27
 • 58. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 5765. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2011-09-01 – 2021-09-01

KONCESIJA

Trajanje 2012-05-03 – 2032-05-03

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

KONCESIJA

Trajanje 2013-09-02 – 2023-09-02

KONCESIJA

Trajanje 2014-01-01 – 2034-01-01

KONCESIJA

Trajanje 2014-04-01 – 2034-04-01

KONCESIJA

Trajanje 2014-07-01 – 2024-07-01

KONCESIJA

Trajanje 2014-09-01 – 2034-09-01

KONCESIJA

Trajanje 2014-12-18 – 2026-12-18

KONCESIJA

Trajanje 2016-04-20 – 2036-04-20

KONCESIJA

Trajanje 2017-05-03 – 2036-05-03

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.