HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

RUDOLFA FIZIRA 2, 10410 VELIKA GORICA

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5223Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
OIB
33052761319
MB
1475886
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
450000000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 3
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 849137102
 • 1. mjesto
  od 27
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 98. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Rashod 786396807
Dobit 52702277
 • 3. mjesto
  od 27
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 104. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Imovina 1248881261

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 742
 • 1. mjesto
  od 27
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 96. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 25120.01
 • 1. mjesto
  od 27
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 171. mjesto
  od 133459
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.