SUNČANI HVAR d.d.

Ive Miličića 3, 21450 HVAR

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5510Hoteli i sličan smještaj
OIB
29834131149
MB
3426980
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
388375700
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 2
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 220942714
 • 13. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 411. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Rashod 164144142
Dobit 46490298
 • 10. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 110. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Imovina 724210616

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 358
 • 15. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 265. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 8242.84
 • 35. mjesto
  od 1085
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 3791. mjesto
  od 123206
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2016-06-01 – 2026-05-31

KONCESIJA

Trajanje 2016-09-01 – 2026-08-31

PREDSTEČAJNA NAGODBA

Status nagodba u izvršenju
Visina prijavljenog duga 618125341.46
Vrsta postupka Redovni

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.