Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Martinšćica bb, 51000 Rijeka

Osnovni podaci

DJELATNOST
(3011Gradnja brodova i plutajućih objekata
OIB
27531244647
MB
3333710
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
168132470
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 5
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 521229509
 • 3. mjesto
  od 218
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 169. mjesto
  od 124371
  u državi
  TOP
  -
Rashod 475633440
Dobit 37026858
 • 2. mjesto
  od 218
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 126. mjesto
  od 124371
  u državi
  TOP
  -
Imovina 402494994

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 509
 • 3. mjesto
  od 218
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 163. mjesto
  od 124371
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6436.01
 • 35. mjesto
  od 218
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 8996. mjesto
  od 124371
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 1999-08-08 – 2031-08-08

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.