MAISTRA d.d.

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6, 52210 ROVINJ

Osnovni podaci

DJELATNOST
(5510Hoteli i sličan smještaj
OIB
25190869349
MB
1919016
VELIČINA
Veliki
TEMELJNI KAPITAL
1164040520
KORISNIK KONCESIJE
true
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 5
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 955002037
 • 2. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 75. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Rashod 824494885
Dobit 130536977
 • 3. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 37. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Imovina 2579268813

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 1561
 • 2. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 36. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 6152.98
 • 93. mjesto
  od 1003
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 8639. mjesto
  od 118218
  u državi
  TOP
  -

KONCESIJA

Trajanje 2011-01-31 – 2044-01-31

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

KONCESIJA

Trajanje 2013-04-18 – 2033-04-18

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.