Gazije Silva d.o.o.

Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0240Pomoćne usluge u šumarstvu
OIB
17122786795
MB
2880199
VELIČINA
Mali
TEMELJNI KAPITAL
26900000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 1
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 8793007
 • 10. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 7548. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Rashod 5102455
Dobit 3317160
 • 5. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 1269. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Imovina 35035468

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 0
 • 30. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 79488. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća
 • . mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • . mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.