SUNČANE ŠUME d.o.o.

Ulica pape Ivana Pavla II br.4, 31400 ĐAKOVO

Osnovni podaci

DJELATNOST
(0240Pomoćne usluge u šumarstvu
OIB
17094748620
MB
2606879
VELIČINA
Mali
TEMELJNI KAPITAL
20000
KORISNIK KONCESIJE
false
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
false

POSLOVANJE

Računi 2
Blokada false

DOBIT

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Prihod 19687103
 • 4. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 3865. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Rashod 13644757
Dobit 5410846
 • 2. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 795. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Imovina 6578249

ZAPOSLENICI

PRIKAŽI PODATKE ZA:

TREND
Broj zaposlenih 22
 • 4. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 5020. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -
Prosječna neto plaća 8476.81
 • 3. mjesto
  od 42
  u istoj djelatnosti
  TOP
  -
 • 2609. mjesto
  od 116077
  u državi
  TOP
  -

Najzanimljiviji podaci

Pro­sje­čna pla­ća, blo­ka­da, rang, pred­ste­čaj­ni po­stu­pak, do­bit i os­ta­lo — pri­ka­za­ni na na­čin ko­ji svi ra­zu­mi­ju.

Bez novca i pretplate

Je­di­no mje­sto na ko­jem o­vim po­da­ci­ma mo­že­te pri­stu­pi­ti bez nov­ca i pret­pla­te — do­stu­pni su svi­ma.

Sponzorirani pristup

Vingd­om po­treb­nim za pri­stup nag­ra­dit će vas spon­zo­ri. Pri­ja­vi­te se u Vingd i isp­ro­baj­te, vrlo je jed­no­stav­no.